Voorgeschiedenis én Programma

Deelname bestuur

In 2012 namen we voor het eerst deel aan het bestuur van de Stad Borgloon. In enkel jaren tijd wisten we heel wat bekommernissen van de Loonse burgers op te lossen. Zo kwam er eindelijk éénrichtingsverkeer aan de school van Rijkel, maar hebben ook vele andere kleine aanpassingen zowel in het wegverkeer als op andere domeinen gedaan. De burger had voor het eerste sinds lange tijd het gevoel dat er weer echt geluisterd werd naar wat er leefde onder de mensen.

Financiën, bestuurd zoals een goede huisvader

We hebben toen de stadsfinanciën herzien en waren op kruissnelheid naar een substantiële afbouw van de schuldgraad in onze gemeente tegen 2018 zonder de belastingen te verhogen. Voor de stroopfabriek hebben we een light-versie bekomen door privaatinvesteerders te betrekken zodat de inwoners financieel hier niet de dupe van werden.

Van bestuur naar constructieve oppositie

Door interne moeilijkheden die door de andere meerderheidspartijen niet werden aangepakt, belandde N-VA Borgloon uiteindelijk ongewild in de oppositie.

We hebben steeds een constructieve houding aangenomen op de gemeenteraad door duurzame oplossingen aan te bieden wanneer we het niet eens zijn. Helaas vinden we nooit  gehoor bij de huidige meerderheid.

Torenhoge schuldenberg

De enorme schuldenberg die door het huidige bestuur gecreëerd is, zal pas grotendeels de volgende legislatuur vereffend worden. Dit zal bij ongewijzigd beleid voelbaar zijn in uw portemonnee! Wij zijn daarom tegen elke belastingverhoging en willen kijken op welke posten er kan bespaard worden.

Een concreet programma

N-VA Borgloon wil een concreet en meetbaar programma voorleggen op maat van de burger. Geen vage omschrijvingen die nietszeggend zijn. Dit programma is niet af: dit wil zeggen dat we steeds bereid zijn om nieuwe elementen op te nemen indien dit het algemeen belang van de Lonenaar vooruit kan helpen. Ons programma is een aanzet om te tonen dat we ook doen wat we zeggen.

1. U betrekken bij het beleid, uw mening telt!

De Lonenaar heeft recht op inspraak. Hier is nog veel verbetering nodig! Zo worden adviesraden bvb. vaak pas om hun visie gevraagd nadat de beslissing reeds genomen is door het huidige bestuur!

Wij willen de adviesraden in ere herstellen en samen naar oplossingen kijken. Betrek dus alle belanghebbenden bij belangrijke beslissingen zodat deze ook echt gedragen worden door onze gemeenschap.

N-VA Borgloon blijft voeling houden met wat er leeft onder de mensen. Van daaruit kunnen we kijken wat er prioritair is voor onze gemeenschap en samen naar oplossingen zoeken.

2. Transparant en duurzaam bestuur.

N-VA Borgloon wil in tegenstelling tot het huidige bestuur een open beleid waar de burger makkelijk inzage en informatie kan verkrijgen over alle publiek toegankelijke dossiers.

N-VA Borgloon wil ook de uitdagingen aangaan met een langetermijnvisie zodat er een duurzaam en doordacht beleid tot stand kan komen. Dit werkt kostenbesparend en leidt tot een hogere efficiëntie die u ten goede zal komen. Zo is er toch nog ruimte voor de nodige investeringen zonder de inwoners op te zadelen met verhoogde belastingen.

3. Verkeersveiligheid

Schoolomgevingen:

Verkeersveiligheid garanderen zodat kinderen zonder gevaar naar school kunnen gaan. Dit kan door zone 30 tijdens schooluren te doen naleven. Eénrichtingsverkeer na te streven op plaatsen waar dit mogelijk is.

Leefbaarheid Centrum:          

Zwaar vrachtverkeer dat niet ter plaatse moet zijn en doorgaand verkeer via bestaande omleidingsweg laten rijden.

Centrum autoluw maken en stoepen en straten op zelfde niveau maken voor ouderen en mindervaliden.

Sluipwegen:            

Deze dienen in samenwerking met andere gemeenten aangepakt te worden. De politieraad speelt hier een belangrijke rol.

Mobiliteitsplan:     

Globaal mobiliteitsplan met aandacht voor alle weggebruikers: Op deze manier komt dit ten goede voor zowel voetgangers, fietsgebruikers, mindervaliden en automobilisten

4. Ondersteuning lokale economie

Ondersteunende maatregelen voor bestaande handelaars ontbreken momenteel. Zeker in het stadscentrum moet ook de leegstand van handelspanden weggewerkt worden. Parkeerbeleid goed afstemmen zodat handelaars makkelijk bereikbaar blijven, is alvast een begin.

Er is dringend behoefte aan een uitbreiding van de KMO-zone voor kleine en middelgrote ondernemingen.

5. Eigenheid deelgemeentes behouden en opwaarderen

De vele kerken die niet meer in gebruik zijn, moeten deel blijven uitmaken van de eigenheid van elke deelgemeente. Toch kan er gekeken worden naar welke maatschappelijke herbestemming we deze kunnen geven in samenspraak met de Kerk en de gemeenschap. Zo behouden we een belangrijk deel van ons patrimonium en wordt er hier met zorg mee omgegaan.

Dorpspleintjes in de deelgemeentes terug aantrekkelijk maken. Verder ook het Speelhof samen met de Burggracht terug in ere herstellen.

6. Jeugd en sport

Het jeugdbeleid in Borgloon is ergens een mooie kaft die ergens op de gemeentelijke dienst onder het stof staat. Jongeren moeten meer betrokken worden bij het beleid en er een actieve rol in spelen zodat ze niet wegtrekken naar andere steden omdat de stad lange tijd niet in hen geïnvesteerd heeft.

Ook jeugdverenigingen moeten op een betere ondersteuning kunnen rekenen van de gemeente, ook financieel.

Er is nood aan een nieuwe tweede sporthal zodat bestaande verenigingen niet moeten uitwijken naar omliggende gemeentes. Deze moet voldoen aan alle huidige normen voor de toegankelijkheid van mindervaliden en ook voor kleine en grote sportclubs. De huidige sporthal dient ook de hoognodige renovaties te ondergaan.

Bestaande sportverenigingen ondersteunen zodat de nodige infrastructuur voldoet om op een veilige manier hun activiteiten te kunnen doen.

7. Senioren

De seniorenraad heeft een zilverboek opgesteld met aanbevelingen én een toekomstvisie. Deze hebben wij kunnen inkijken. Hier kunnen we samen bekijken welke aanbevelingen op gemeentelijk niveau gerealiseerd kunnen worden.

8. Milieu

De stad Borgloon is ingestapt in een ‘CO2-covenant’ om naar een klimaatneutrale stad te streven. Hier zijn er opties die we als stad nog niet benutten. Zo kunnen er bijvoorbeeld kleine compacte windmolentjes komen voor privégebruik en die bovendien niet storend zijn voor het uitzicht.

Het onkruid langs fietspaden, openbare wegen en kerkhoven dient regelmatiger aangepakt te worden. Hier kijken we ook naar intensievere samenwerking met privépartners, vrijwilligers of jeugdverenigingen.

Er kunnen ook bermen of maaizones van landbouwgebieden bewust met wilde bloemen aangelegd worden zodat er meer biodiversiteit komt wat ook de fruitsector onrechtstreeks ten goede komt zodat bijen hun rol hierin kunnen spelen.

Het wachtbekken in Rijkel dient zoals dat van Hoenshoven verwezenlijkt te worden. Dit dossier sleept reeds veel te lang aan en moet prioriteit krijgen.

9. Toerisme

De stad heeft nood aan een meer klantgerichte aanpak om de sector te doen groeien en zo toeristen naar alle bezienswaardigheden te loodsen én ook naar de lokale handelaars of horeca.

Onze trekpleisters dienen dan ook met de nodige zorg en respect onderhouden te worden.

Het streven naar een nieuw, compleet uitgerust terrein voor kampeerwagens. Daarmee boren we een nieuw toeristisch segment aan dat stevig in de lift zit, maar waarop nog niet werd ingezet.

10. Cultuur

Patrimonium:  

Op dit vlak staan er ons nog enkele grote uitdagingen te wachten: denk maar aan de Stroopfabriek, Klooster Nieuwland en de stadshoeve om er maar enkele te noemen. Hier zullen we moeten waken dat we geen financiële aderlatingen creëren. Daarom zijn we ervan overtuigd om met privépartners samen te werken.

Wij willen in de eerste plaats investeren in mensen en dan pas in steen. Daarom zijn we bijvoorbeeld voorstander om locaties zoals het Panishof eerst te upgraden omdat het een plaats is die mensen bijeenbrengt.

Culturele verenigingen:

De gemeentelijke subsidies om activiteiten te stimuleren, dienen omhoog getrokken te worden zodat ze echt een stimulans worden. De huidige subsidies zijn erg laag en vergen een hoop administratief werk. Dit moet anders.

Er moeten voldoende geschikte ruimtes beschikbaar zijn die verenigingen kunnen gebruiken om hun activiteiten te kunnen ontplooien.